Bản cam kết của doanh nghiệp xã hội

Khái quát về doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội - Luật Á Châu
Doanh nghiệp xã hội – Luật Á Châu

Doanh nghiệp XH là nội dung mới của Luật doanh nghiệp 2014, theo quy định thì doanh nghiệp xã hội có những đặc điểm như sau:

a) Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật này;

b) Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;

c) Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

Như chúng tôi đã đề cập trong nhiều bài viết liên quan về doanh nghiệp XH thì điểm khác biệt lớn nhất của nghiệp xã hội với doanh nghiệp thông thường chính là mục tiêu xã hội, môi trường được thể hiện qua Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội môi trường

Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội

doanh nghiệp xã hội- Achaulaw
doanh nghiệp xã hội- Achaulaw

Theo quy định của nghị định 96/2015/ huớng dẫn một số điều của luật doanh nghiệp thì DNXH phải thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường cho cơ quan đăng ký kinh doanh để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp hoặc trong quá trình hoạt động.

Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội được lập theo mẫu và phải bao gồm các nội dung sau đây:

  1. a) Các vấn đề xã hội, môi trường; phương thức mà doanh nghiệp dự định thực hiện nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường đó.
  2. b) Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường.
  3. c) Mức tỷ lệ phần trăm (%) lợi nhuận giữ lại hằng năm được tái đầu tư để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường.
  4. d) Nguyên tắc và phương thức sử dụng các khoản viện trợ, tài trợ từ tổ chức và cá nhân; nguyên tắc và phương thức xử lý các khoản viện trợ, tài trợ còn dư khi doanh nghiệp giải thể hoặc chuyển đổi thành doanh nghiệp thông thường (nếu có).

đ) Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân; thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; thành viên, cổ đông là cá nhân, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Trường hợp nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường có sự thay đổi, DNXH phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về nội dung thay đổi trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi để công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải có Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã được sửa đổi, bổ sung

Nội dung của cam kết cũng như các vấn đề thay đổi cam kết phải được doanh nghiệp thông qua với tyr lệ biểu quyết tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Biểu mẫu Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội môi trường của DNXH được quy định tại thông tư 04/2016/ TT_ BKHĐT thông tư quy định các biểu mẫu của nghị định 96/2015

Bài viết liên quan:

Doanh nghiệp XH- Những điều cần biết

Biểu mẫu thành lập doanh nghiệp XH

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *