Bầu dồn phiếu – nét đặc trưng của công ty cổ phần

Bầu dồn phiếu là đặc trưng trong cách bầu ra thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần nhằm bảo vệ quyền lợi của các cổ đông nhỏ (sở hữu một lượng cổ phần nhỏ). Tuy nhiên, không quy định mang tính bắt buộc như Luật doanh nghiệp 2005, Luật doanh nghiệp 2014 đã cho phép công ty cổ phần (CTCP) được quyền chọn lựa giữa bầu dồn phiếu hoặc một cách thức bầu khác trong việc bầu ra thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát.

Bầu dồn phiếu được sử dụng khi nào và như thế nào

Cụ thể, theo khoản 3, điều 144, Luật doanh nghiệp 2014 thì: “Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu”. Khi tham gia vào đại hội cổ đông, các cổ đông có một số phiếu biểu quyết nhất định tùy thuộc vào số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đang sở hữu (cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần phổ thông). Tiếp đó, khi bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, số phiếu biết quyết đó được nhân lên với số thành viên cần bầu và cổ đông có thể bầu tất cả số phiếu biểu quyết đó cho 1 hoặc một số thành viên cần bầu.

Bầu dồn phiếu - Luật Á Châu
Bầu dồn phiếu – Luật Á Châu

Ví dụ: Ông A đang sở hữu 50.000 cổ phiếu của CTCP X, tương ứng với 50.000 phiếu biểu quyết. Trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần đầu, Công ty cần bầu 5 cổ đông vào HĐQT. Như vậy, số phiếu biểu quyết của ông A để biểu quyết thành viên vào HĐQT sẽ là 50.000 x 5 = 250.000 phiếu (trừ trường hợp công ty có quy định không áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu). Ông A có thể dồn toàn bộ 250.000 phiếu cho 1 ứng viên duy nhất nhằm tăng khả năng ứng cử của ứng viên đó hoặc có thể chia lẻ ra cho những ứng viên khác.

Kết quả sau khi bầu dồn phiếu

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viền trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau sau khi bầu dồn phiếu cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. Nếu so với quy định tại Luật doanh nghiệp 2005 thì quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 đã có quy định chặt chẽ hơn để tránh nhiều cách hiểu khác nhau về bầu dồn phiếu dẫn đến các cách áp dụng khác nhau.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *