Giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên- Achaulaw

Công ty TNHH hai thành viên là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay bởi những ưu điểm nổi bật của nó. Tuy nhiên, cũng không it trường hợp công ty TNHH hữu hạn hai thánh viên phải đi đến giải thể. Không giống như đóng cửa một cửa hàng nhỏ, giải thể một công ty luôn phải  theo một quy trình, thủ tục mà pháp luật quy định. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên.

1, Các bước tiến hành thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên theo ý chí của công ty

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể Cty TNHH hai thành viên trở lên, phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Sau đó, công ty tiến hành những bước như sau để giải thể doanh nghiệp.

Quyết định giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Quyết định giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Bước 1 : Ra quyết định giải thể doanh nghiệp

Công ty phải tiến hành họp hội đồng thành viên để ra quyết định giải thể công ty. Cuộc họp phải được lập thành biên bản. Quyết định giải thể công ty phải được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành. Quyết định có những nội dung sau :

 1. a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 2. b) Lý do giải thể;
 3. c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 4. d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Sau khi ra quyết định, chủ sở hữu công ty tổ chức hoặc thành lập tổ chức thành lý tài sản để tiến hành thanh lý tài sản của công ty

Bước 2 : Gửi và đăng quyết định giải thể

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ra quyết định giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên, quyết định và biên bản họp phải được gửi đến Phòng đăng ký kinh doành, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.

Nếu còn nợ chưa thanh toán thì phải gửi kèm quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Thanh toán nợ công ty TNHH hai thành viên trở lên
Thanh toán nợ công ty TNHH hai thành viên trở lên

Bước 3: Công ty tiến hành thanh toán các khoản nợ, tài sản còn lại được chia cho các thành viên của công ty.

Thứ tự thanh toán các khoản nợ như sau :

 1. a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 2. b) Nợ thuế;
 3. c) Các khoản nợ khác.

Bước 4 : Người đại diện theo pháp luật của công ty gửi hồ sơ giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên đến Phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thanh toán xong các khoản nợ. Hồ sơ giải thể bao gồm những giấy tờ sau :

 1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu tìm tại đây);
 2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 3. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2, Thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án.

Các bước thực hiện thủ tục giải thể Cty TNHH hai thành viên khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoặc theo quyết định có hiệu lực của tòa án cũng tương tự như thủ tục giải thể theo ý chí của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi ra quyết định giải thể thì công ty phải tiến hành hợp và ra quyết định giải thể doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định có hiệt lực của tòa án. Đồng thời khi gửi quyết định giải thể tới cơ quan Đăng ký kinh doanh thì công ty phải gửi kèm bản sao quyết định thu hồi GCN hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực.

Khi quyết định tiến hành giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên hay bật kỳ loại công ty nào thì sẽ dẫn tới hậu quả tất yếu là công ty đó chấm dứt hoạt động vĩnh viễn. Do đó, giải thể là giải pháp cuối cùng mà doanh nghiệp lựa chọn, các chuyên gia tư vấn của Luật Á Châu luôn lưu ý khách hàng phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định tiến hành thủ tục này.

–TMP–

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *